Betaling & Aanbetaling (50%)

Voor een correcte verwerking van uw betaling dient u vooraf een aanbetaling te doen van 50% van de afgesproken prijs.

Het resterende bedrag dient u te volbrengen voordat het eindproduct word afgeleverd of uiterlijk binnen 30 dagen na uw aanbetaling. 

Betalings verplichting

Indien er na het verstrijken van de betalings termijn van 30 dagen nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Trendits Productions gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van 150,– EURO.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.